แบบขออนุญาตพาดสายสัญญาณและติดตั้งกล้องวงจรปิดกับการไฟฟ้า (สำหรับหน่วยงานราชการ)